Artimiausi renginiai

BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIAI

AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRAS

 1. Spektaklio premjera. I. Krasnodorovo „Trys gražuolės“ – 2 d. 16.00 val.

Bilieto kaina – 1 euras;

 1. Tautodailininkų Velykinė mugė – 13 d. 12.00 val.
 2. Šiuolaikinio šokio grupės „Carpe Diem“ šokio spektaklio premjera „Monologai – pokalbiai su savimi“ – 14 d. 19.00 val.

Bilieto kaina 2 eurai;

 1. Edukacinė pamoka Akademijos gimnazijos moksleiviams „ Tautinio kostiumo ypatumai“ – 19 d. 8.30 val.
 2. Atvelykio popietė vaikams „Mažųjų Velykėlių margutis“ – 22 d. 14.00 val.

 

AKADEMIJOS KC DOTNUVOS SKYRIUS

 

 1. Edukacinė popietė “Velykinės dekoracijos“ -12 d. 18 val. Dotnuvos pagrindinė mokykla
 2. Atvelykio valandėlė vaikams – 21 d. 12 val. Dotnuvos pagrindinė mokykla
 3. Rytmetys tarptautinei vaikiškos knygos dienai – 29 d. 11 val. Dotnuvos vienuolyno biblioteka

 

AKADEMIJOS KC GUDŽIŪNŲ SKYRIUS

 

 1. Paroda „Piliakalniai“, skirta piliakalnių metams paminėti – 1-30 d. Miegėnų bendruomenės salė
 2. Atvelykio popietė vaikams – 21 d. 12 val. Gudžiūnų skyrius
 3. Popietė „Šokių sūkuryje“ – 28 d. 15 val. Miegėnų bendruomenės salė

Veiklos planai

­

SUDERINTA PATVIRTINTA

Akademijos kultūros centro direktoriaus

2016 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 3-4

 

 

AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRAS 2016-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

 

Akademijos kultūros centras (toliau – kultūros centras) yra savivaldybės biudžetinės įstaiga, veikianti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos dalyje, t. y. Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijose. Kultūros centras yra juridinis asmuo.

Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei kultūros centro nuostatais.

Kultūros centro paskirtis – plėtoti kultūrinę, švietėjišką (edukacinę) ir informacinę veiklą, atsižvelgiant į vietos bendruomenės visų amžiaus grupių laisvalaikio užimtumo poreikius, inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūrinius, meninius, edukacinius projektus bei programas, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti etnokultūrą bei mėgėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

2015 m. liepos 3 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-168 patvirtintas strateginio planavimo Savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris reglamentuoja Savivaldybės strateginio planavimo sistemą, strateginio planavimo dokumentų struktūrą, rengimą, svarstymą, tvirtinimą ir tikslinimą, įgyvendinimo stebėseną, ataskaitų dėl strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo rengimą ir svarstymą, Savivaldybės gyventojų įtraukimą į jų rengimą, svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą bei viešinimą ir kt.

2015 m. gruodžio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-168 patvirtintas Savivaldybės 2016-2018 m. strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas, detalizuojantis Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, kuris sudarytas atsižvelgiant į planuojamus Savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius.

Savivaldybės 2016-2018 m. strateginiame veiklos plane pateikta institucijos misija, veiklos prioritetai, strateginiai pokyčiai, tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašyta 11 vykdomų programų ir nurodytos planuojamos lėšos joms įgyvendinti, numatyti vertinimo kriterijai programose numatytų priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti. Kėdainių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo procesas susijęs su Savivaldybės metinio biudžeto rengimu.

2016 m. vasario 12 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-1 patvirtintas Savivaldybės 2016 m. biudžetas.

Kultūros centro metinis planas – Savivaldybės 2016-2018 m. strateginio veiklos plano programų ar jų dalies (tikslų ar uždavinių, atskirų priemonių), už kurias atsakingas kultūros centras, įgyvendinimą detalizuojantis dokumentas, kuris parengtas atsižvelgiant į Savivaldybės 2016 m. biudžete skirtus asignavimus.

Kultūros centro metinis planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus.

MISIJA

Plėtoti vietos savivaldą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, užtikrinant darnų viso rajono vystymąsi bei Kėdainių krašto bendruomenės poreikių ir interesų tenkinimą.

Kultūros centras vykdydama jai pavestas funkcijas dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės veiklos prioritetus, strateginius tikslus bei veiklos programas.

VEIKLOS PRIORITETAS

I prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas ir tobulinimas, gyventojų socialinio saugumo užtikrinimas.

 STRATEGINIS TIKSLAS

1 strateginis tikslas. Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas

 STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA

05 programa. Kultūros veiklos plėtra

VEIKLOS APŽVALGA

Kultūros centras, įgyvendindama Savivaldybės strateginio veiklos plano programą, realizuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškas savivaldybių funkcijas.

Kultūros centras 2016 metų veiklos planas (toliau – Metinis planas) skirtas įgyvendinti nuostatuose nurodytas funkcijas.

Metinis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo, biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymu, viešojo administravimo įstatymu, valstybės tarnybos įstatymu.

Akademijos kultūros centras atlieka Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų visų socialinių grupių bendruomenės narių kultūrinių poreikių tenkinimo ir kultūrinės edukacijos funkciją. Kultūros centras ir jo skyriai siekia ne tik atskleisti vietos bendruomenės narių kultūrinius poreikius, tradicijas ir vertybes, bet ir sudaryti sąlygas tų poreikių tenkinimui, tradicijų bei vertybių puoselėjimo, tęstinumo ir perdavimo užtikrinimui.

Akademijos kultūros centre ir jo skyriuose veikia 21 įvairių žanrų mėgėjų meno kolektyvai ir 6 studijos būreliai, juose 282 dalyviai. Iš visų kolektyvų 13 vaikų ir jaunimo kolektyvų veikloje dalyvauja 112 dalyvių. Iš viso per 2015 metus Akademijos kultūros centre kartu su skyriais suruošta 31 koncertinė programa (2169 žiūrovų), išvykose 29 koncertinės programos (377 dalyvių). Per 2015 m. buvo suorganizuoti 28 etniniai edukaciniai renginiai (juose apsilankė 770 žiūrovai), 27 pramoginės muzikos koncertai (dalyvavo 1412 žiūrovai), 93 kiti renginiai (apsilankė daugiau nei 2084 žiūrovų).

Akademijos kultūros centras sudaro ir sudarys galimybes visiems bendruomenės gyventojams, tiek individualiai, tiek grupėmis naudotis materialiomis sąlygomis ir savo specialistų paslaugomis dalyvauti kultūriniame gyvenime. Skiriamas dėmesys vaikų ir jaunimo užimtumui. Įrengtas sporto aikštynas krepšinio, riedučių rampa, mažiesiems smėlio dėžės, supynės, suoliukai, kur jaunimas ir mažesnieji visą vasarą turėjo užsiėmimą, žiemos metu vaikai ir jaunimas lankosi bibliotekoje, dalyvauja kultūriniame gyvenime, pagal savo poreikius suranda užsiėmimą. Kultūros centre pastatytas teniso stalas, kur kiekvienas atėjęs gali praleisti laisvalaikį.

Kultūros centras toliau lieka jo aplinkos gyventojų (pastaruoju metu ir bendruomenių) traukos centru. Vienas iš svarbiausių kultūros centro uždavinių – meno saviveiklos skatinimas bei plėtojimas, įtraukiant vaikus ir jaunimą į aktyvų kultūrinį gyvenimą.

Kultūros centras veiklą vykdo remdamasis ilgalaikiu kasdienio darbo patyrimu ir jau prigijusiomis tradicijomis. Vadovaujasi nuostata, kad itin svarbu išsaugoti tuos papročius, apeigas, kurios, iš senųjų laikų mus pasiekusios, sudaro svarbią tautinio gyvenimo dalį ir todėl išsaugotinos. Kultūros centre dedamos pastangos formuoti ir naujas, tokių kaip valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimo tradicijas, jas vis kuo nors paįvairinant, kiek atnaujinant. Taikomos ir naujos darbo formos, artimos laikmečiui – proginiai koncertai, rengimas jungtinių koncertų su kitų kolektyvų pasirodymais, renovuotame kultūros centre aktyvinsime saviveiklinės kultūros propagavimą ir profesionalaus meno renginių organizavimą.

Gudžiūnų skyrius įsikūręs seniūnijoje, kur turi šiltas patalpas repeticijoms ir darbo kabinetą. Kolektyvų repeticijos vyksta ne tik seniūnijoje, bet ir Gudžiūnų pagrindinėje mokykloje. Gudžiūnų skyriaus kolektyvai, kuriuose dalyvauja Miegėnų kaimo žmonės, repetuoja savo kaimo asociacijos (bendruomenės) centre ir Vikaičių bendruomenėje.

Dotnuvos skyrius įsikūręs Dotnuvos pagrindinėje mokykloje. Mokykla suteikė patalpas repeticijoms ir darbo kabinetui. Didesni renginiai, profesionalių atlikėjų koncertai vyksta Dotnuvos seniūnijoje.

Moterų vokalinis ansamblis „Dotnuvėlė“ ir vyrų vokalinis ansamblis „Jovaras“ aktyviai koncertuoja Akademijos kultūros centre, rajone, tolimesnėse išvykose, dalyvavo tarprajoniniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Nemunėlio vingiai“ Prienuose. Respublikiniame jaunimo ir suaugusių vokalinių ansamblių festivalyje-konkurse „Muzika kalba tėčiui“ ansamblis „Dotnuvėlė“ pelnė diplomą. 2015 m. Akademijos kultūros centre buvo surengta tarprajoninė vokalinių ansamblių šventė-konkursas „Dotnuvėlės tekmėj-2015“ moterų vokalinis ansamblis pelnė III-vietą. 2015m. vyrų ir moterų ansambliai „Dotnuvėlė“, „Jovaras“ dalyvavo regioninėje šlagerių šventėje „Skinsiu raudoną rožę“ Raseinių raj. Sujainiuose.

Jaunimo  ir merginų liaudiškų šokių grupės „Ainiai“ ir „Austėja“ koncertavo  Akademijos kultūros centre, mokyklose, bendruomenėse, senelių namuose, Dotnuvos, Gudžiūnų skyriuose, dalyvavo visuose rajoniniuose kultūros  renginiuose. 2015 m. šios šokių grupės dalyvavo suaugusiųjų šokių festivalyje-konkurse „Tuo ritmu“ Žemaičių Kalvarijos kultūros centre „Ainiai“ tapo laureatu.

Akademijos kultūros centre vyko Tarptautinis XIII Lenkų kultūros festivalis „Znad Issy“ kuriame jau 11 –tą kartą koncertuoja liaudiškų šokių kolektyvai „Austėja“, „Ainiai“. Šie kolektyvai sukvietė visus prisidėti prie respublikinės akcijos „Visa Lietuva šoka“.

Folkloro ansamblis „Seklyčia“ aktyviai koncertuoja švietimo įstaigose, bendruomenėse. Surengė su Dotnuvos ir Gudžiūnų skyriais iš viso 23 edukacinius renginius vaikams, paaugliams ir senjorams. 2015-05-31 folkloro ansamblis „Seklyčia“ dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje. Dalyvavo tarptautiniame projekte „Viena Lietuva – penki etno pasauliai“ I-II dalyje, ši programa buvo skirta etnografinių renginių metams. Folkloro ansamblio „Seklyčios“ programa buvo peržiūrėta etninės globos tarybos kartu su muzikos ir teatro akademija. Folkloro ansamblio „Seklyčia“ programa atitiko visus kriterijus. Mūsų aukštaitišką programą stebėjo Europos regionų kolektyvai.

Gudžiūnų skyrius vykdė du projektus, kurie sėkmingai įgyvendinti. Didieji renginiai Sekminės, Oninės, Advento vakarai, vyksta glaudus bendradarbiavimas su Gudžiūnų seniūnijoje esančiomis bendruomenėmis, koncertinių programų mainai su Radviliškio rajono kultūros centrais, meno mėgėjų kolektyvais.

Dotnuvos skyrius tenkina Dotnuvos miestelio gyventojų kultūrinius poreikius profesionalaus meno, edukacinėmis išvykomis. Glaudus ryšys su Dotnuvos pagrindine mokykla, viešąja biblioteka, Dotnuvos parapija, kultūros centru. Didieji renginiai: Žolinė, Antaninės, Advento, Tėvo Stanislovo 10-oms mirties metinių paminėjimas. Mažesni kameriniai renginiai rengiami namuose ir išvykose.

Mažesni ar didesni mėgėjų meno kolektyvai tiek Akademijos kultūros centre, tiek Dotnuvos ir Gudžiūnų skyriuose pagal galimybes aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime, tenkina bendruomenių kultūrinius  poreikius, organizuoja profesionaliąją meno sklaidą.

Išorės problemos:

 • Neigiamos demografinės tendencijos – aplinkoje mažėja gyventojų, ypač jaunimo.
 • Didėjantis pasyvumas jaunimo ir vyresniųjų žmonių dalyvavimo viešame kultūriniame gyvenime.
 • Neigiama masinės kultūros įtaka mažina intelektualios kultūros poreikį visuomenėje.

Vidaus problemos:

 • Materialinė bazė – apšvietimo, garso įrangų nebuvimas.
 • Per mažas finansavimas, kurį gauna įstaiga kultūrinei veiklai, transporto išvykoms vykstant į konkursus, bei kultūrinius mainus.
 • Lėšų, skiriamų kvalifikacijos kėlimui, trūkumas.
 • Lėšų trūkumas Dotnuvos ir Gudžiūnų skyrių meno kolektyvams tautiniams kostiumams.

Problemų sprendimas:

 • Savivaldybės skiriamos lėšos reikiamai salės įrangai įsigyti.

Išsprendus šias problemas pagerėtų teikiamų paslaugų kokybė, galimybė daugiau pritraukti profesionalaus meno atlikėjų.

Įgyvendinant Savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano 05 programą „Kultūros veiklos plėtra“ kultūros centras dalyvauja įgyvendinant

03 tikslo „Gerinti kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę“ 01 uždavinio „Užtikrinti efektyvią rajono kultūros centrų veiklą“ priemones

01 Organizuoti ir užtikrinti kultūros centrų ir jų skyrių veiklą

02 Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti

NUMATOMI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

 1. Bus sudarytos palankios sąlygos Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų gyventojams dalyvauti kultūriniame gyvenime – įvairių formų neprofesionalios kultūros kūriniams kurti, vartoti ir skleisti, aktyviai dalyvauti valstybinių, profesinių bei kalendorinių švenčių minėjime, pramoginiuose renginiuose ir kt.
 2. Bus organizuoti įvairių žanrų profesionalaus meno sklaidos renginiai, tenkinant vietos bendruomenės narių profesionalaus meno poreikius ir padedant gyventojams ugdytis meninius, estetinius ir kultūrinius įgūdžius.
 3. Bus plėtojama meno mėgėjų veikla. Akademijos kultūros centro ir jo skyrių meno kolektyvai dalyvaus įvairiuose respublikiniuose, tarptautiniuose, rajoniniuose konkursuose, apžiūrose, šventėse, kultūros ir meno dienose, Agurkų šventėje, Kėdainių miesto gimtadienio šventėje ir kt.
 4. Bus puoselėjamas savo krašto etninis savitumas ir išskirtinumas, plėtojama etnokultūrinės tradicijos ir papročiai, bus sudarytos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui nuo mažiausio iki didžiausio pažinti savo gimtąjį kraštą, pažinti ir puoselėti mūsų tautos vertybines nuostatas, tradicijas ir papročius.
 5. Pagal galimybes bus išplėtota meno mėgėjų veikla – Akademijos kultūros centro ir jo skyrių bendradarbiavimo ryšiai su Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijose esančiomis kaimo asociacijomis siekiant kuo efektyviau ugdyti kultūrinę edukaciją.

SUSIJĘ ĮSTATYMAI

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programa, Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatos, Lietuvos Respublikos kultūros politikos kaitos gairės, Regionų kultūros plėtros 2011–2020 m. programa, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos etninės kultūros pagrindų globos įstatymas

Veiklų planas pateikiamas priede (pridedama).

Akademijos kultūros centro

Gudžiūnų skyriaus vadovė

pavaduojanti direktorių

Vijolė Juknienė

 

 

 

 

 

 

Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės pavadinimas Veiklos/ darbo/ veiksmo kodas Veiklos/ darbo/ veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Finansavimo šaltinis 2016-ųjų metų asignavimai, Eur Proceso/indėlio vertinimo kriterijai
Pavadinimas Planas
Reikšmė
Kultūros veiklos plėtra      
03 Gerinti kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę
03 01 Užtikrinti efektyvią rajono kultūros centrų veiklą
03

 

 

01

 

 

01

 

 

Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro ir jų skyrių veiklą 1 Kelti darbuotojų kvalifikaciją Direktorius SB

 

ĮP

108400

 

1400

Darbuotojų keliančių kvalifikaciją skaičius  3
2 Užtikrinti kultūros centro ir skyrių aplinkos aptarnavimą Direktorius, vyr. buhalteris Aptarnavimo paslaugų finansavimas (procentais) ≤ 100
3 Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro darbuotojų darbą Direktorius, vyr. buhalteris, skyrių vadovai Etatų skaičius 9,25
03

 

 

01

 

 

02

 

 

Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti 1 Organizuoti valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginius Direktorius, renginių organizatorius, skyrių vadovai, meno vadovai  SB 1600 Suorganizuotų renginių skaičius Ne mažiau 28
2 Propaguoti profesionalųjį meną Renginių organizatorius, skyrių vadovai  Suorganizuotų renginių skaičius Ne mažiau  10
3 Skatinti ir ugdyti meninę veiklą, telkti įvairių žanrų mėgėjų kolektyvus Skyrių vadovai, meno vadovai  Suorganizuotų renginių skaičius  Ne mažiau 15
4 Propaguoti etninę kultūrą, vietos tradicijas Skyrių vadovai, meno vadovai  Suorganizuotų renginių skaičius Ne mažiau  43
5 Organizuoti įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti Skyriaus vadovas, renginių organizatorius,

meno vadovai

 Suorganizuotų renginių skaičius Ne mažiau  36
6 Organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą Skyriaus vadovas, renginių organizatorius, meno vadovai  Suorganizuotų renginių skaičius Ne mažiau  31
03 01 Iš viso uždaviniui 111400 
03 Iš viso tikslui 111400 
Iš viso programai 111400 
Iš viso programoms vykdyti 111400 
Iš jų:  
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS  
Savivaldybės biudžetas SB 110000 
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB  
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA  
Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP  1400
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
Skolintos lėšos SK
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP
KITOS LĖŠOS  
Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
Valstybės biudžeto lėšos VB
Privačios – investuotojų lėšos PR
Kiti finansavimo šaltiniai KT

Akademijos kultūros centro

2016 m. veiklos plano priedas

Priemonės „Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti“ veiklų planas

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas/ veiklos pavadinimas Vykdymo vieta Vykdymo terminas Skirta lėšų

(Eur)

1. Organizuoti valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginius
1.1. Laisvės gynėjų diena Akademijos kultūros centras Sausio 13 d.  
1.2. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas – koncertas Akademijos kultūros centras Vasario 13 d. 14
1.3. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Akademijos kultūros centras Kovo 10 d.  
1.4. Laisvės gynėjų garbei skirtas bėgimas. Dotnuvos pagrindinė mokykla Sausio 13 d.  
1.5. Lietuvos valstybės dienos minėjimas Dotnuvos biblioteka Vasario 14 d.  
1.6. Lietuvos nepriklausomybės dienai skirtas minėjimas. Vaikų piešinių paroda. Dotnuvos biblioteka Kovo 11 d.  
1.7. Akcija, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti Akademijos gimnazijos Gudžiūnų skyrius Sausio 13 d.  
1.8. Tradicinis krepšinio turnyras, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti Gudžiūnų seniūnijos salė Vasario 13 d.  
1.9. Paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti Gudžiūnų skyrius Kovo 10–15 d.  
1.10. Motinos dienos šventė Miegėnų bendruomenės namų salė Gegužės 1 d.  
1.11. Motinos dienai skirtas koncertas „Su Tavimi, Mama“ Dotnuvos seniūnijos salė Gegužės 6 d.  
1.12. Tarptautinė šeimos diena. Teminis vakaras „Graži mūsų šeimynėlė“ Dotnuvos biblioteka Gegužės 14 d.  
1.13. Motinos dienos minėjimas koncertas Akademijos kultūros centras Gegužės 1 d.  
1.14. Vaikų gynimo dienai skirtas teatras

 

Akademijos kultūros centras Birželio 1 d.  
1.15. Vaikų gynimo dienai skirta popietė. Susitikimas su Šlapaberžės pradinių klasių mokinukais. Dotnuvos pagrindinė mokykla Birželio 3 d. 10
1.16. Tarptautinė vaikų gynimo dienos šventė Akademijos gimnazijos Gudžiūnų skyriaus stadionas Birželio 1 d.  
1.17. Gedulo ir Vilties diena, susitikimas su dalyviais „Misija Sibiras“ Akademijos kultūros centras Birželio 14 d.  
1.18. Rasos (Joninių) šventė Dotnuvos seniūnijos bendruomenės

Akademijos kultūros centras

Birželio 23–24 d.
1.19. Joninių šventė Prie Miegėnų tvenkinio Birželio 23 d. 200
1.20. Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas Akademijos kultūros centras Liepos 6 d.
1.21. Lietuvos valstybės dienos minėjimas. Dotnuvos vienuolyno kiemas Liepos 6 d.  
1.22. Žalgirio mūšio dienos paminėjimas Akademijos kultūros centras Liepos 15 d.  
1.23. Juodojo kaspino diena – Baltijos kelio diena Akademijos kultūros centras Rugpjūčio 23 d.  
1.24. Mokslo ir žinių diena Akademijos kultūros centras

Akademijos gimnazija

Rugsėjo 1 d.  
1.25. Mokslo ir žinių diena. Dotnuvos pagrindinė mokykla Rugsėjo 1 d.  
1.26. Popietė skirta Kazio Griniaus 140-osioms gimimo metinėms atminti Akademijos kultūros centras Gruodžio 3 d.  
1.27. Akcija „Uždekime žvakelę užmirštiems“ Paberžės kapinės Lapkričio 1 d.  
1.28. Tradicinė akcija „Uždekime žvakelę užmirusius“ Akademijos kultūros centras

Akademijos asociacija

Lapkričio 2 d.  
Iš viso veiklai: 224
2. Propaguoti profesionalųjį meną
2.1. Organizuoti išvykas į teatrus, spektaklius ir koncertus Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.  
2.2. Rengti profesionalias meno parodas Akademijos kultūros centras Kovo–gruodžio mėn.  
2.3. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras. Išvyka Kovo mėn.  
2.4. Profesionalių atlikėjų koncertas. Dotnuvos vienuolyno kiemas Rugpjūčio 15 d.  
2.5. Panevėžio muzikinis teatras. Išvyka Spalio mėn.  
2.6. Profesionalaus meno parodų organizavimas Gudžiūnų skyrius Sausio–gruodžio mėn.  
2.7. Išvykos į teatrus, muziejus, parodas Gudžiūnų skyrius Sausio–gruodžio mėn.  
2.8. Organizuoti profesionalaus meno sklaidos renginius Akademijoje Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.  
2.9. Organizuoti kamerinės, klasikinės muzikos koncertus, ansamblius Akademijos kultūros centras Kovo–gruodžio mėn.  
2.10. Organizuoti susitikimus su įžymiais žmonėmis Akademijos kultūros centras Balandžio–gruodžio mėn.  
Iš viso veiklai: 0
3. Skatinti ir ugdyti meninę veiklą, telkti įvairių žanrų mėgėjų kolektyvus
3.1. Skatinti mėgėjų kūrybą ir meno grupių veiklą, puoselėti dainų ir liaudies šokių švenčių tradicijas Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.  
3.2. Plėtoti kultūrinius mainus dalyvaujant rajono kultūros centrų organizuojamose renginiuose Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.  
3.3. Mėgėjų meno kolektyvų koncertai seniūnijos bendruomenėse Gudžiūnų skyrius Sausio – gruodžio mėn.
3.4. Seniūnijos kultūros ir meno diena Gudžiūnų skyrius Balandžio 26 d. 20
3.5. Koncertiniai kolektyvų programų mainai su kitais rajono kultūros centrų kolektyvais Gudžiūnų skyrius Sausio – gruodžio mėn.
3.6. Dalyvavimas rajoniniuose renginiuose Gudžiūnų skyrius Sausio – gruodžio mėn.  
3.7. Dalyvauti solistų ir vokalinių ansamblių konkursuose „Šilų aidai“, „Nemunėlio vingiai“ „Muzika kalba tėčiui“ ir kt. konkursuose Akademijos kultūros centras Balandžio–lapkričio mėn. 240
3.8. Organizuoti mėgėjų kūrybos parodos Akademijos kultūros centras Kovo–gruodžio mėn.  
3.9. Dalyvauti tradicinėse Kėdainių miesto, Agurkų šventėse, rajoninėje dainų ir šokių šventėje, rajoniniuose renginiuose su meno saviveiklos kolektyvais, tautodailininkais Akademijos kultūros centras Birželio–rugpjūčio mėn.  
3.10. Organizuoti tarprajoninę vokalinių ansamblių šventę–konkursą „Dotnuvėlės tėkmėj“ Akademijos kultūros centras Lapkričio mėn. 144
3.11. Folkloro ansamblio „Seklyčia“ 30-ečio sukaktis

„Po Akademijos dangum“

Akademijos kultūros centras Lapkričio mėn. 100
3.12. Organizuoti Meno ir kultūros dieną Akademijos kultūros centras

Akademijos gimnazija

Balandžio 27d. 30
3.13. Rajoninis „Sidabrinių balsų“ konkursas Akademijos kultūros centras Vasario 27d. 10
3.14. Etnografinių šokių sambūris „Visa Lietuva šoka“ Akademijos kultūros centras Liepos 6d.  
3.15. Tarptautinis 14-asis lenkų kultūros festivalis „Znad Issy“ Akademijos kultūros centras Kėdainių lenkų draugija Birželio–liepos mėn.  
Iš viso veiklai: 544
4. Propaguoti etninę kultūrą, vietos tradicijas
4.1. Rinkti, saugoti ir tirti Kėdainių krašto etninį paveldą, fiksuoti gyvąją kalendorinių švenčių tradiciją Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.  
4.2. Užgavėnių kaukių paroda Akademijos kultūros centras Vasario mėn.  
4.3. Užgavėnių popietė „Aukštaitiškos užgavėnės“ Akademijos kultūros centras Vasario 9 d. 8
4.4. Folklorinio ansambliui „Seklyčia“ dalyvauti konkurso „Tramtatulis“ rajoniniame, respublikiniame ture Akademijos kultūros centras Vasario–kovo mėn.  
4.5. Užgavėnių šventė. Dotnuvos pagrindinė mokykla Vasario 9 d. 8
4.6. Teatro ir poezijos šventė. Susitikimas su Kėdainių literatų klubo „Varsna“ nariais. Dotnuvos biblioteka Kovo 26 d. 10
4.7. Užgavėnių šventė Miegėnų bendruomenės salė, Gudžiūnų skyrius Vasario 7, 9 d. 8
4.8. Kaziuko mugė Gudžiūnų skyrius Kovo 4 d.  
4.9. Renginys, skirtas teatro dienai Gudžiūnų skyrius Kovo mėn.  
4.10. Organizuoti mėgėjų kūrybos parodos Akademijos kultūros centras Vasario–gruodžio mėn.  
4.11. Linksmasis Kaziuko kermošius Akademijos kultūros centras

Akademijos gimnazija

Kovo 4 d.  
4.12. Tautodailininkų Velykinė mugė Akademijos kultūros centras Kovo 25 d.  
4.13. Edukacinė popietė vaikams „Žiemos poezija“ Akademijos kultūros centras

Akademijos biblioteka

Kovo-balandžio mėn. 5
4.14. Atvelykio popietė vaikams „Margutis ir mano spalvos“ Dotnuvos biblioteka Balandžio 6 d. 10
4.15. Edukacinė popietė „ Skanskoniai ir hidrolatai. Kas jie?“ Dotnuvos biblioteka Balandžio 22 d.  
4.16. Mažosios velykėlės Akademijos kultūros centras Balandžio 8 d.  
4.17. Atvelykio popietė Dotnuvos seniūnijos bendruomenėms kartu su margučių paroda Akademijos kultūros centras

Akademijos, Šlapaberžės asociacijos

Balandžio 9 d.  
4.18. Literatūrinė popietė „Gyvenimas prisiminimų upė“ Akademijos kultūros centras Kovo–lapkričio mėn.  
4.19. Senjorų klubo renginiai, susitikimai, išvykos ir kt. Akademijos kultūros centras Balandžio–lapkričio mėn.  
4.20. Folkloro ansamblių šventė „Sekminės Paberžėje“ Akademijos kultūros centras Gegužės 15 d.  
4.21. Sekminių šventė Paberžė Gegužės 15 d.  
4.22. Mojavų vakarai Akademijos kultūros centras

Šlapaberžės asociacija

Gegužės–birželio mėn.  
4.23. Joninių šventė Dotnuvos parkas Birželio 24 d.  
4.24. Oninių šventė Gudžiūnų skyrius Liepos 23 mėn. 100
4.25 Tęstinis seminaras vaikų folkloro ansamblių repertuaras „Tradiciniai muzikos instrumentai“. Mokymų vadovai VDU pedagogai Akademijos kultūros centras

Akademijos gimnazija

Rugpjūčio–spalio mėn. 20
4.26. Popietė vaikams ir jaunimui „Loginiai stalo žaidimai“ Akademijos kultūros centras Liepos–rugpjūčio mėn.
4.27. Žolinė „Ką slepia žolynų šventė – rudens gėlių, daržovių, vaisių kilimai“ Akademijos kultūros centras

Dotnuvos seniūnijos bendruomenės

Rugpjūčio 14 d.  
4.28. Žolinės šventė Dotnuvos parkas Rugpjūčio 15 d. 200
4.29. Edukacinė valanda vaikams „Miško ir sodo auksas“ Dotnuvos seniūnijos salė Rugsėjo 28 d.  
4.30. Rudens lygiadienio ir   bobų vasaros pradžios vakaras. Susitikimas su ateitininkais. Vienuolyno kiemas Rugsėjo 23 d.  
4.31. Folkloro šokių seminarą ves VDU folkloro ansamblio vadovė S. Proškutė Akademijos kultūros centras Rugsėjo mėn.  
4.32. Edukacinė popietė „Poezijos skaitymai“ Akademijos kultūros centras Rugsėjo mėn.  
4.33. Edukacinė valanda bendruomenėms „Žvakių liejimo pamokos“ Akademijos kultūros centras Kovo–balandžio mėn.  
4.34. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Vakaronė su Volučių kaimo bendruomenės nariais. Dotnuvos pagrindinė mokykla Spalio 2 d.  
4.35. Edukacinė valanda „Keramikos pamoka“ Akademijos kultūros centras Spalio mėn.  
4.36. Giesmių vakaras Vikaičių bendruomenės namų salė Gruodžio mėn.  
4.37. Advento vakaras „Po balto angelo sparnu…“ Gudžiūnų seniūnijos salė Gruodžio mėn.  
4.38. Advento vakarai „Žvakių šviesoje“ Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn.  
4.39. Edukacinė valanda „Nusipinkime adventui vainiką“ Akademijos kultūros centras

Dotnuvos seniūnijos bendruomenės

Gruodžio mėn.  
4.40. Adventinis vakaras Dotnuvos slaugos namuose Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn.  
4.41. Floristinių darbų paroda „Balto sniego karpiniai“ Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn. 10
4.42. Kalėdinių giesmių vakaras Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn.
4.43. Advento vakaras. „Stebuklingos tylos vakaras“ Dotnuvos seniūnijos salė Gruodžio 23 d. 50
Iš viso veiklai: 429
5. Organizuoti įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti
5.1. Akademijos miestelio sodiečių „Proto mūšis“ Akademijos kultūros centras Vasario 14 d.
5.2. Dotnuvos suaugusių teatro grupės spektaklis „Keistas gimtadienis“ Dotnuvos pagrindinė mokykla Sausio mėn. 10
5.3. Ekskursijos Dotnuvos vienuolynas   ir bažnyčia Sausio–gruodžio mėn.
5.4. Moterų klubo vakarai Dotnuvos pagrindinė mokykla Sausio–gruodžio mėn.
5.5. Vaikų spektaklis „Klementina ir Valentina“ Dotnuvos biblioteka Kovo mėn. 20
5.6. Susitikimas su šv. Kazimiero ordino Kėdainių komtūrijos nariais. Dotnuvos slaugos namai Kovo 4 d.
5.7. Kovo 8 popietė Miegėnų bendruomenės salė Kovo 8 d.  
5.8. Popietė „Laisvalaikio skrynelė“ Gudžiūnų skyrius Balandžio mėn.
5.9. Šeimų šventė Miegėnų bendruomenės salė Gegužės mėn. 50
5.10. Senjorams paskaitos–diskusijos Akademijos kultūros centras Balandžio–rugsėjo mėn.
5.11. Vaikų piešinių paroda „Vasaros spalvos“ Dotnuvos biblioteka Gegužės mėn. 10
5.12. Popietė tarptautinei vaikiškos knygos dienai Dotnuvos biblioteka Balandžio mėn.
5.13. Susitikimas su šv. Kazimiero ordino Kėdainių

komtūrijos nariais

Akademijos kultūros centras

Akademijos asociacija

Rugpjūčio mėn.
5.14. Muzikinis skaitymų vakaras „Pražydo sodai vyšniomis“ Akademijos kultūros centras

Dotnuvos seniūnijos literatai

Spalio mėn.
5.15. Tradicinė Dotnuvos seniūnijos bendruomenių suėjimas „Rudens gausa“ Akademijos kultūros centras Rugsėjo–spalio mėn..
5.16. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena-vakaronė Akademijos kultūros centras

Akademijos senjorų klubas

Spalio mėn.  
5.17. Romansų vakaras senjorams Akademijos kultūros centras Rugpjūčio–rugsėjo mėn.  
5.18. Poezijos vakaras – susitikimas su Akademijos, Kėdainių krašto literatais Akademijos kultūros centras Rugsėjo mėn. 20
5.19. Popietė vaikams „Mano foto Dotnuvos parke“ Dotnuvos parkas Rugsėjo mėn.
5.20. Rudens gėrybių paroda. Dotnuvos biblioteka Rugsėjo mėn.
5.21. Tėvo Stanislovo mirties metinių paminėjimas Dotnuvos vienuolynas Rugsėjo mėn. 30
5.22. Vasaros šventė bendruomenei. Dotnuvos vienuolyno kiemas Liepos mėn.
5.23. Paplūdimio tinklinio turnyras tarp bendruomenių komandų Prie Gudžiūnų tvenkinio Liepos mėn.
5.24. Dotnuvos bendruomenių krepšinio turnyras Ruokio taurei laimėti 3×3 Akademijos kultūros centras

Akademijos asociacija

Liepos mėn. 50
5.25. Tarptautinei jaunimo dienai skirtas vakaras Vienuolyno kiemas Rugpjūčio mėn.
5.26. Mokytojo dienai skirta programa Dotnuvos seniūnijos salė Spalio mėn.
5.27. Susitikimas su klubo „Mano namai“ narėmis Jų darbų paroda. Dotnuvos seniūnijos salė Spalio mėn.
5.28. Šv. Martynas. Paskutinė rudens šventė. Fotografijos paroda. Dotnuvos biblioteka Lapkričio mėn.
5.29. Koncertas, skirtas tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai Miegėnų bendruomenės   salė Spalio 2 d. 30
5.30. Bendruomenių šventė, skirta Vietos bendruomenių metams Gudžiūnų skyrius Lapkričio mėn. 30
5.31. Naujametinis vakaras Dotnuvos seniūnijos salė Gruodžio 30 d.  
5.32. Gerumo akcija senelių namuose Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn.  
5.33. Paplūdimio tinklinio turnyras tarp bendruomenių komandų Akademijos kultūros centras

Akademijos ir Šlapaberžės asociacijos

Liepos–rugpjūčio mėn.  
5.34. Dotnuvos seniūnijos bendruomenių suėjimas- padėkos vakaras Akademijos kultūros centras

Dotnuvos seniūnija

Gruodžio mėn. 30
5.35. Seminaras bendruomenėms „Aplinkosauga, socialinių problemų sprendimas…“ Akademijos kultūros centras

Akademijos asociacija

Kovo–spalio mėn.  
5.36. Kalėdinis vakaras Dotnuvos seniūnijos bendruomenėms Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn.  
Iš viso veiklai: 280
6. Organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą
6.1. Akademijos gimnazijos ir Dotnuvos pagrindinės mokyklos mokinių piešinių parodos Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.
6.2. Linijiniai šokiai jaunimui Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.
6.3. Edukaciniai užsiėmimai „Senieji lietuvių liaudies papročiai ir tradicijos šiandien“ Gudžiūnų skyrius Sausio–gruodžio mėn.
6.4. Atvelykio šventė vaikams Miegėnų bendruomenės   salė Balandžio 2 d. 20
6.5. Edukacinė valanda su I. Masiliūniene „Adventiniai žibintai“ Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn. 20
6.6. Susitikimas su buvusiais sodiečiais menininkais Akademijos kultūros centras Balandžio–lapkričio mėn.
6.7. Lietuvių liaudės šokių pagrindų mokymai Akademijos kultūros centras Balandžio–lapkričio mėn.
6.8. Popietė jaunimui „Psichotropinių medžiagų kenksmingumas“ su gyd. O. Drejeriene Akademijos kultūros centras Kovo–balandžio mėn. 10
6.9. Edukacinės valandėlės teatro ir poezijos tema. Dotnuvos vienuolyno salė Gegužės mėn.
6.10. Vaikų vasaros poilsio stovykla. Dotnuvos vienuolynas Liepos mėn.
6.11. Popietė „Vasarai baigiantis…“ Prie Miegėnų tvenkinio Rugpjūčio 15 d.
6.12. Diskotekos Gudžiūnų skyrius Birželio–rugpjūčio mėn.
6.13. Edukacinė popietė vaikams „Lietuvių liaudies šokiai ir žaidimai“ Dotnuvos pagrindinė mokykla Rugsėjo mėn.
6.14. Pažintinė išvyka į Dotnuvos vienuolyną ir rūsius. Išvyka Spalio mėn.
6.15. Skaitovų konkursas „Mano mėgstamiausias eilėraštis“ Dotnuvos pagrindinė mokykla Lapkričio mėn.
6.16. Susitikimas su verslininku R. Neiceliu. Pažintis su įmone. R. Neicelio individuali įmonė. Spalio mėn.
6.17. Edukacinė popietė „Kalėdų puošybos elementai ir prasmė“ Dotnuvos pagrindinė mokykla Gruodžio mėn.
6.18. Šokių pamokėlės vaikams ir jaunimui. Dotnuvos pagrindinė mokykla Rugsėjo–lapkričio mėn.  
6.19. Popietė jaunimui „Viskas iš žolynų“ Akademijos kultūros centras Rugpjūčio 14 d.  
6.20. Tradicinis susitikimas su žymiais mokslo žmonėmis Akademijos kultūros centras Rugsėjo–lapkričio mėn.  
6.21. Edukacinė valanda vaikams „Rankų darbo papuošalai“ Akademijos kultūros centras Rugsėjo–lapkričio mėn.  
6.22. Literatūriniai žaidimai Akademijos kultūros centras Spalio–lapkričio mėn.  
6.23. Rudens gėrybių paroda Gudžiūnų skyrius Spalio mėn.
6.24. Šokių maratonas jaunimui Gudžiūnų skyrius Spalio mėn.
6.25. Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinis kalendorius“ Akademijos kultūros centras Lapkričio–gruodžio mėn. 13
6.26. Edukacinis užsiėmimas. Kūčių stalo ruošimas „Kalėdų valgiai“ Akademijos kultūros centras Lapkričio–gruodžio mėn.
6.27. Kalėdinės eglės įžiebimas ir karnavalas Akademijos kultūros centras Akademijos gimnazija Gruodžio mėn.  
6.28. Kalėdinių puokščių paroda Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn. 20
6.29. Edukacinė popietė „Karpinių pristatymas ir gamyba“ Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn. 10
6.30. Kalėdinė šventė vaikams „Raganiukės teatro programa- 3 renginiai“ Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn.
6.31. Vakaras „Tarp Kalėdų ir Naujųjų“ Gudžiūnų skyrius Gruodžio 28 d. 30
Iš viso veiklai: 123
Iš viso priemonei: 1600

 

_____________________________________

 

Veiklos ataskaitos

AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRO 2015 METŲ VADOVO ATASKAITA

 • BENDROJI INFORMACIJA

 1.1. Įstaigos pavadinimas – Akademijos kultūros centras.

1.2. Kultūros centro teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

1.3. Kultūros centro steigėjas – Kėdainių rajono savivaldybės taryba.

1.4. Įstaigos kodas – 300631004.

1.5. Adresas – Stoties g. 9, Akademijos mstl., Dotnuvos seniūnija, LT58343 Kėdainių r. sav.

1.6. Įsteigimo data – 2006 m. spalio 27 d.

1.7. Veiklos rūšys:

 • Kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;
 • Scenos pastatymų veikla, 90,01;
 • Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla, 90.02;
 • Kitas mokymas, 85.5;
 • Meno įrenginių eksploatavimo veikla, 90.04;
 • Kino filmų rodymas, 59.14;
 • Muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, 77.29.30;
 • Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba, 59.20;
 • Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, 79.90;
 • Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, 68.20;
 • Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, 93.29.

1.8. Kultūros centras akredituotas ir jam suteikta I kategorija.

1.9. Kultūros centro skyriai – Dotnuvos ir Gudžiūnų skyriai.

1.10. Akademijos kultūros centro direktorė – Silvinija Ona Žemaitienė.

 • VEIKLOS REZULTATAI

Akademijos kultūros centras (toliau – Kultūros centras) 2015 metais veiklą vykdė vadovaudamasis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. AD-1-253 patvirtinta Kultūros centro 2015 m. veiklos programa.

Akademijos kultūros centras savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas. Plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą.

2015 metais pasiekti veiklos rezultatai:

Eil. Nr. Programos rezultatai Mato vienetas Vienetų skaičius
1. Kultūros centro organizuoti renginiai, iš jų: Renginys 196
1.1. Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginiai Renginys 22
1.2. Etninės kultūros renginiai Renginys 23
1.3. Edukaciniai renginiai Renginys 27
1.4. Akademiniai koncertai ir spektakliai Renginys 17
1.4.1. Iš jų išvykose Renginys 5
1.5. Renginiai vaikams ir jaunimui Renginys 30
1.6. Kiti renginiai bendruomenei Renginys 59
1.7. Kino filmai (vyko Akademijos kultūros centre)

(pildo tik Kėdainių kultūros centras)

Seansas 1
1.8. Parodos Renginys 17
2. Kultūros centre vykę renginiai, kuriuos organizavo kiti rengėjai Renginys 10
2.1. Iš jų akademiniai koncertai ir spektakliai Renginys 5
3. Lankytojų skaičius (visuose renginiuose) Žiūrovas 9887
3.1. Iš jų vaikai ir jaunimas Žiūrovas 2287
4. Vidutinis renginio lankytojų skaičius Žiūrovas 48
5. Mėgėjų meno kolektyvai Kolektyvas 21
5.1. Iš jų vaikų ir jaunimo Kolektyvas 10
6. Mėgėjų meno kolektyvų dalyviai Dalyviai 185
6.1. Iš jų vaikų ir jaunimo Dalyviai 87
7. Mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose, konkursuose Renginys 8
8. Mėgėjų meno kolektyvų koncertai Koncertas 48
8.1. Iš jų išvykose Koncertas 32
9. Būreliai, klubai, studijos Dalyviai 6
9.1. Būrelių, klubų, studijų dalyviai Dalyviai 95
10. Įgyvendinti projektai: Kėdainių rajono savivaldybės kultūrinės veiklos projektas “Tradicinės Gudžiūnų seniūnijos bendruomenių šventės ir senieji krašto amatai“; Etnokultūrinė vaikų vasaros stovykla “Atverkime senolių kraičio skrynią…“ Projektas 2
11. Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose

Dalyvavimas rajoniniuose renginiuose

Renginys

Renginys

3

7

Eil. Nr. Akademijos kultūros centro kolektyvai, būreliai Dalyvių skaičius Vadovas
1.        Mažasis (kamerinis) ansamblis 3 A.Mikalauskas
2. Vokalinis ansamblis „Dotnuvėlė“ 10 A.Mikalauskas
3. Vyrų   vokalinis ansamblis „Jovaras“ 10 A.Mikalauskas
4. Jaunimo šokių grupė „Ainiai“ 18 R.Matulienė
5. Merginų šokių grupė „Austėja“ 18 R.Matulienė
6. Folkloro ansamblis „Seklyčia“ 25 O.Auškalnienė
7. Vaikų folkloro grupė 3 O.Auškalnienė
8. Instrumentinis ansamblis 6 S.Urbonas
9.      9 Vokalinis moterų ansamblis 10 S.Urbonas
10. Šiuolaikinio šokio studija „Tempus“ 14 R.Matulytė – Šilienė
11. Senjorų klubas 40 L. Stuogienė
12. Moterų klubas 12 R. Matulytė – Šilienė
13. Tautodailės būrelis 10 N. Calkienė
14. Floristikos ir pynimo būrelis 10 I. Masiliūnienė
  Iš viso: 189  
Eil. Nr. Dotnuvos skyriaus kolektyvai, būreliai Dalyvių skaičius Vadovas
1. Vyresniųjų žmonių šokių grupė 8 D.Romeikienė
2. Šiuolaikinio šokio grupė 8 D.Romeikienė
3. Vaikų teatro grupė 6 D.Špokienė
4. Skaitovai 4 D.Špokienė
5. Suaugusiųjų teatro būrelis 5 D.Špokienė
6. Moterų klubas 20 D. Špokienė
  Iš viso: 51  
Eil. Nr. Gudžiūnų skyriaus kolektyvai, būreliai Dalyvių skaičius Vadovas
1. Liaudies instrumentų ansamblis 8 K.Kuprys
2. Teatro studija 8 V.Juknienė
3. Vaikų etnokultūros studija „Serbentėlė“ 7 V.Juknienė
4. Solistas 1 K.Kuprys
5. Merginų liaudies šokių grupė 8 D.Naujokienė
6. Vokalinis moterų ansamblis “Nykė“ 5 K.Kuprys
7. Skaitovų būrelis 5 V. Juknienė
  Iš viso: 42  

 Meno mėgėjų kolektyvų pasiekimai ir įvertinimai:

Moterų vokalinis ansamblis „Dotnuvėlė“ ir vyrų vokalinis ansamblis „Jovaras“ aktyviai koncertuoja Akademijos kultūros centre, rajone, tolimesnėse išvykose, dalyvavo tarprajoniniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Nemunėlio vingiai“ Prienuose. Respublikiniame jaunimo ir suaugusių vokalinių ansamblių festivalyje-konkurse „Muzika kalba tėčiui“ ansamblis „Dotnuvėlė“ pelnė diplomą. 2015 m. Akademijos kultūros centre buvo surengta tarprajoninė vokalinių ansamblių šventė-konkursas ,,Dotnuvėlės tekmėj-2015m.“ moterų vokalinis ansamblis pelnė III-vietą. 2015m. vyrų ir moterų ansambliai ,,Dotnuvėlė“, ,,Jovaras“ dalyvavo regioninėje šlagerių šventėje ,,Skinsiu raudoną rožę“ Raseinių raj. Sujainiuose.

Jaunimo  ir merginų liaudiškų šokių grupės „Ainiai“ ir „Austėja“ koncertavo  Akademijos kultūros centre, mokyklose, bendruomenėse, senelių namuose, Dotnuvos, Gudžiūnų skyriuose, dalyvavo visuose rajoniniuose kultūros  renginiuose. 2015 m. šios šokių grupės dalyvavo suaugusiųjų šokių festivalyje-konkurse ,,Tuo ritmu“ Žemaičių Kalvarijos kultūros centre ,,Ainiai“ tapo laureatu.

Akademijos kultūros centre vyko Tarptautinis XIII Lenkų kultūros festivalis ,,Znad Issy‘‘ kuriame jau 11 –tą kartą koncertuoja liaudiškų šokių kolektyvai ,,Austėja“, ,,Ainiai“. Šie kolektyvai sukvietė visus prisidėti prie respublikinės akcijos ,,Visa Lietuva šoka“.

Folkloro ansamblis „Seklyčia“ aktyviai koncertuoja švietimo įstaigose, bendruomenėse. Surengė su Dotnuvos ir Gudžiūnų skyriais iš viso 23 edukacinius renginius vaikams, paaugliams ir senjorams. 2015-05-31 folkloro ansamblis „Seklyčia“ dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje. Dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Viena Lietuva – penki etno pasauliai“ I-II dalyje, ši programa buvo skirta etnografinių renginių metams. Folkloro ansamblio ,,Seklyčios“ programa buvo peržiūrėta etninės globos tarybos kartu su muzikos ir teatro akademija. Folkloro ansamblio ,,Seklyčia“ programa atitiko visus kriterijus. Mūsų aukštaitišką programą stebėjo Europos regionų kolektyvai.

Gudžiūnų skyrius vykdė du projektus, kurie sėkmingai įgyvendinti. Didieji renginiai Sekminės, Oninės, Advento vakarai, vyksta glaudus bendradarbiavimas su Gudžiūnų seniūnijoje esančiomis bendruomenėmis, koncertinių programų mainai su Radviliškio rajono kultūros centrais, meno mėgėjų kolektyvais.

Dotnuvos skyrius tenkina Dotnuvos miestelio gyventojų kultūrinius poreikius profesionalaus meno, edukacinėmis išvykomis. Glaudus ryšys su Dotnuvos pagrindine mokykla, viešąja biblioteka, Dotnuvos parapija, kultūros centru. Didieji renginiai: Žolinė, Antaninės, Advento, Tėvo Stanislovo 10-oms mirties metinių paminėjimas. Mažesni kameriniai renginiai rengiami namuose ir išvykose.

Mažesni ar didesni mėgėjų meno kolektyvai tiek Akademijos kultūros centre, tiek Dotnuvos ir Gudžiūnų skyriuose pagal galimybes aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime, tenkina bendruomenių kultūrinius  poreikius, organizuoja profesionaliąją meno sklaidą.

 • ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

Akademijos kultūros centro bendras etatų skaičius 2015-aisiais – 12,5, iš jų:

Akademijos kultūros centre – 8,0 etatai (iš jų kultūros ir meno 4,75 etato)

Dotnuvos skyriuje  2 etatai (iš jų kultūros ir meno 2 etatai)

Gudžiūnų skyriuje 2,5 etatai (iš jų 2,5 kultūros ir meno).

Kultūros ir meno specialistų išsilavinimas:

Aukštasis universitetinis – 6 darbuotojai,

Aukštasis neuniversitetinis – 2,

Aukštesnysis – 6.

Kultūros centre dirba atestuoti ir suteikta III klasė 5 kultūros ir meno darbuotojams.

Kaip ankstesniais, taip ir 2015 m. organizavau bei koordinavau įstaigos darbą: sprendžiau visus klausimus, susijusius su kultūros centro ir skyrių veikla, bei turimo ir nuomojamo turto valdymu.

Rūpinausi visais renginiais, jų programų sudarymu. Raginau ir sudariau sąlygas meno kolektyvų dalyvavimui respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, konkursuose. Ypač daug teko derėtis dėl pigiausio transporto nuomos kolektyvų išvykoms. Įrengta parodų galerija, kurios ekspozicijose periodiškai keičiasi mano iniciatyva kviestų mūsų ir kitų rajonų profesionalių dailininkų ir tautodailininkų paveikslai, darbai. Surengiau 11 parodų. Direktorės iniciatyva organizuotos tradicinės tautodailininkų Kalėdinės ir Velykinės mugės, dailės ir tautodailės edukacinės parodos, reikšmingų datų ir švenčių minėjimai. Surengiau 10 pasitarimų veiklos, ūkiniais ir kt. klausimais. Tvirtinau darbuotojų darbo grafikus, naujai priimtų darbuotojų pareigines instrukcijas, viešųjų pirkimų taisykles, biudžeto išlaidų sąmatas, biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitas, finansinės būklės ataskaitas. Rūpinausi ir derinau su seniūnais, kad didiesiems skyrių renginiams (Advento, Žolinei, Sekminėms, Oninėms bei Valstybinėms šventėms) koncertuotų profesionalūs atlikėjai. Laikau asmeniška sėkme, kad 2015 m. pavyko suburti du naujus kolektyvus – senjorių moterų ansamblį ir šiuolaikinio šokio jaunimo grupę „Tempus“. Saviveiklos naujų kolektyvų subūrimas, jau esančių kolektyvų dalyvių skaičiaus ir gero meninio lygio išlaikymas man visad buvo ir tebėra svarbus rūpestis. Skatinau kultūros darbuotojus kelti kvalifikaciją. Kultūros centre dirba patyrę kultūros ir meno specialistai, kurie kelia kvalifikaciją – 2015 m. kvalifikaciją kėlė 3 kultūros ir meno specialistai. Kultūros darbuotojai su savo vadovaujamais meno mėgėjų kolektyvais rengia meniškas estetiškai brandžias programas.

Kultūros centro veikla įvairi: etninės kultūros sklaida, senųjų tradicijų – papročių populiarinimas, mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių telkimas ir kaitos palaikymas, jų programų, repeticijų rengimas, pagaliau koncertiniai ir konkursiniai pasirodymai. Visose šios veiklos barų rezultatuose neabejotinai yra ir mano tam tikras organizacinis – metodinis indėlis. 2015 m. kultūros centre kartu su skyriais veikė 27 įvairių žanrų meno mėgėjų kolektyvai, studijos, būreliai – iš viso juose dalyvavo 282 dalyviai. Iš jų vaikų ir jaunimo 13 kolektyvų su 112 dalyvių. Man aktuali jaunimo veikla

kultūros centre yra teniso stalas, kur laisvalaikį leidžia įvairaus amžiaus sodiečiai. Sporto aikštyne 2015m. įvyko Dotnuvos seniūnijos bendruomenių ir kitų seniunijų krepšinio turnyras 3×3 Ruokio taurei laimėti. Į šį renginį įdėjau nemažai asmeniškai pastangų (tinkamas įgarsinimas, inventoriaus, aplinkos paruošimas ir kt.). Šiuo aikštynu rūpinuosi nuolat jį prižiūrint, kad galėtų laisvalaikį leisti saugiai ir jaukioje tvarkingoje aplinkoje vaikai, jaunimas, senjorai.

Dotnuvos, Gudžiūnų skyriai pateikė kultūros centrui išsames žodines ataskaitas už 2015 m. Su skyrių vadovais buvo aptarta metinė veikos programa, padarėme išvadą, kad 2015 metų programos numatyti tikslai laikomi įgyvendintais.

 •  FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (steigėjo) skirtos lėšos (eurais) Gautos lėšos (eurais)
  iš viso darbo užmokesčiui (neatskaičiavus mokesčių) veiklai infrastruktūrai išlaikyti ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti pajamos už teikiamas paslaugas lėšos, gautos projektams įgyvendinti lėšos iš privačių rėmėjų iš viso gautos lėšos (7+8+9)
(2+4+5+6) iš viso iš jų kultūros ir meno darbuotojams
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Akademijos kultūros centras 74241 61437 41477 3846 8958 0 352 0 76 428
Dotnuvos skyrius 16404 15693 15693 662 49 0 0 0 0 0
Gudžiūnų skyrius 20606 19560 19560 988 58 0 0 1000 0 1000
Iš viso 111251 96690 76730 5496 9065 0 352 1000 76 1428

Gautos lėšos iš kitų šaltinių kultūrinei veiklai (gauta parama) – 75,64 Eur.

 • ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS

Akademijos kultūros centras bendradarbiauja su kitais kultūros centrais, Lietuvos ŽŪ konsultavimo tarnyba, LAMMC, Žemdirbystės institutu, seniūnijomis ir  bendruomenėmis, Akademijos gimnazija, Dotnuvos pagrindine mokykla, Dotnuvos slaugos namais, Daugiakultūriu centru, Lietuvos lenkų sąjungos Kėdainių skyriumi, visuomeninėmis organizacijomis, Paberžės, Dotnuvos bažnyčiomis, bei kitomis Dotnuvos, Krakių, Josvainių ir Gudžiūnų seniūnijose esančiomis valstybinėmis ir privačiomis įstaigomis. Bendradarbiavimo pobūdis dažniausiai dvejopas – kultūros renginių ir materialinės (patalpų, transporto, darbo jėgos) pagalbos mainai.

 • ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS

 Išorės problemos:

 • Neigiamos demografinės tendencijos – aplinkoje mažėja gyventojų, ypač jaunimo.
 • Didėjantis pasyvumas jaunimo ir vyresniųjų žmonių dalyvavimo viešame kultūriniame gyvenime.
 • Neigiama masinės kultūros įtaka mažina intelektualios kultūros poreikį visuomenėje.

Vidaus problemos:

 • Materialinė bazė – apšvietimo, garso įrangų nebuvimas.
 • Per mažas finansavimas, kurį gauna įstaiga kultūrinei veiklai, transporto išvykoms vykstant į konkursus, bei kultūrinius mainus.
 • Lėšų, skiriamų kvalifikacijos kėlimui, trūkumas.
 • Lėšų trūkumas Dotnuvos ir Gudžiūnų skyrių meno kolektyvams tautiniams kostiumams.

Problemų sprendimas:

 • Savivaldybės skiriamos lėšos reikiamai salės įrangai įsigyti.

Išsprendus šias problemas pagerėtų teikiamų paslaugų kokybė, galimybė daugiau pritraukti profesionalaus meno atlikėjų.

Informacija apie Akademijos kultūros centro veiklą, organizuojamus ar jau įvykusius renginius, finansines veiklos ataskaitas, veiklos planus, viešuosius pirkimus nuolat talpinama internetinėje svetainėje www.akademijoskc.lt.

Direktorė                                                                               Silvinija Ona Žemaitienė

Naujienos

Renginiai