Renginiai

Visi renginiai

Apie mus

Akademijos kultūros centras yra biudžetinė įstaiga, kurios steigėjas Kėdainių rajono savivaldybės taryba. Keletą dešimtmečių buvę Akademijos kultūros namai 2007 m. sausio 5 d. tapo Akademijos kultūros centru su jam pavaldžiais dviem skyriais – Dotnuvos ir Gudžiūnų. Akademijos kultūros namų gyvavimo 50-mečiui išleista knyga „Kultūrinė veikla Akademijoje 1957–2007“.

Kultūros centras tenkina įvairių visuomenės socialinių ir amžiaus grupių poreikį menui, užtikrina dalyvavimą kūrybinėje veikloje bei sklaidą Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijose. Bendrauja su savivaldybės ir šalies kultūros centrais, švietimo ir mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis. Siekiama sudaryti sąlygas Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų bendruomenėms susipažinti su šiuolaikinėmis muzikos, teatro, dailės, šokio ir kt. kryptimis bei tradicijomis, profesionalaus ir mėgėjų meno kryptimis, menininkų pasiekimais ir veikla, ugdyti etninę savimonę. Vykdant edukacines programas, siekiama skatinti domėjimąsi istorine praeitimi, kultūriniu paveldu. Aktyvinant meno mėgėjų kolektyvų veiklą ir visuomeninių organizacijų kultūrinių programų rėmimą, skatinamas bendruomenės užimtumas, mažinant negatyvius visuomenės veiksmus. Darbas plėtojamas organizuojant kultūros centro ir jo skyrių darbą, remiant mėgėjų kolektyvus, rašant ir įgyvendinant kultūrinius, edukacinius projektus, stiprinant kultūros centro materialinę bazę. Pagal kultūros centrų akreditavimo tvarką šiuo metu centrui suteikta I kategorija.

 

MISIJA – tenkinti Akademijos sodybiečių ir Dotnuvos bei Gudžiūnų seniūnijų bendruomenių visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išsaugoti kultūros tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius, teikti kitas kultūros paslaugas.

 

VIZIJA –  tapti patraukliu ir šiuolaikišku kultūros centru.

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

  • Išsaugoti esančias tradicijas, sukurti prielaidas joms perimti, skleisti ir tęsti mėgėjų kūrybos tradicijas.
  • Ugdyti vaikus ir jaunimą, įtraukiant į etninės ir meninės kultūros veiklą, taip pat aktyvinant vyresniosios kartos dalyvavimą kultūrinėje veikloje.
  • Sudaryti sąlygas kultūros specialistų ir mėgėjų meno kolektyvų vadovų kvalifikacijai tobulinti.

 VEIKLOS KRYPTYS

  • Vykdyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Kėdainių rajono savivaldybės kultūros politiką.
  • Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, studijų veiklą, rūpintis jų meniniu lygiu.
  • Dalyvauti rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose ir lietuvių dainų ir šokių šventėse.
  • Įprasminti ir perteikti etninės kultūros patirtį.
  • Rengti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių dienų paminėjimus.
  • Parengti veiklos planus, apimančius daugelį kultūros sričių, juos įgyvendinant, tvarkyti apskaitą, atspindinčią kultūros veiklą.