Veikla

SUDERINTA PATVIRTINTA

Akademijos kultūros centro direktoriaus

2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3-7

 

AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRAS 2017-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Akademijos kultūros centras (toliau – kultūros centras) yra savivaldybės biudžetinės įstaiga, veikianti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos dalyje, t. y. Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijose. Kultūros centras yra juridinis asmuo.

Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei kultūros centro nuostatais.

Kultūros centro paskirtis – plėtoti kultūrinę, švietėjišką (edukacinę) ir informacinę veiklą, atsižvelgiant į vietos bendruomenės visų amžiaus grupių laisvalaikio užimtumo poreikius, inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūrinius, meninius, edukacinius projektus bei programas, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti etnokultūrą bei mėgėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

2015 m. liepos 3 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-168 patvirtintas strateginio planavimo Savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris reglamentuoja Savivaldybės strateginio planavimo sistemą, strateginio planavimo dokumentų struktūrą, rengimą, svarstymą, tvirtinimą ir tikslinimą, įgyvendinimo stebėseną, ataskaitų dėl strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo rengimą ir svarstymą, Savivaldybės gyventojų įtraukimą į jų rengimą, svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą bei viešinimą ir kt.

2016 m. gruodžio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-272 patvirtintas Savivaldybės 2017–2019 m. strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas, detalizuojantis Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, kuris sudarytas atsižvelgiant į planuojamus Savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius.

Savivaldybės 2017–2019 m. strateginiame veiklos plane pateikta institucijos misija, veiklos prioritetai, strateginiai pokyčiai, tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašyta 11 vykdomų programų ir nurodytos planuojamos lėšos joms įgyvendinti, numatyti vertinimo kriterijai programose numatytų priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti. Kėdainių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo procesas susijęs su Savivaldybės metinio biudžeto rengimu.

2017 m. vasario 17 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-1 patvirtintas Savivaldybės 2017 m. biudžetas.

Kultūros centro metinis planas – Savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano programų ar jų dalies (tikslų ar uždavinių, atskirų priemonių), už kurias atsakingas kultūros centras, įgyvendinimą detalizuojantis dokumentas, kuris parengtas atsižvelgiant į Savivaldybės 2017 m. biudžete skirtus asignavimus.

Kultūros centro metinis planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus.

 MISIJA

Plėtoti vietos savivaldą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, užtikrinant darnų viso rajono vystymąsi bei Kėdainių krašto bendruomenės poreikių ir interesų tenkinimą.

Kultūros centras vykdydama jai pavestas funkcijas dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės veiklos prioritetus, strateginius tikslus bei veiklos programas.

VEIKLOS PRIORITETAS

I prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas ir tobulinimas, gyventojų socialinio saugumo užtikrinimas.

STRATEGINIS TIKSLAS

1 strateginis tikslas. Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas.

 STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA

05 programa. Kultūros veiklos plėtra

 VEIKLOS APŽVALGA

Kultūros centras, įgyvendindama Savivaldybės strateginio veiklos plano programą, realizuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškas savivaldybių funkcijas.

Kultūros centras 2017 metų veiklos planas (toliau – Metinis planas) skirtas įgyvendinti nuostatuose nurodytas funkcijas.

Metinis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo, biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymu, viešojo administravimo įstatymu, valstybės tarnybos įstatymu.

Akademijos kultūros centras atlieka Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų visų socialinių grupių bendruomenės narių kultūrinių poreikių tenkinimo ir kultūrinės edukacijos funkciją. Kultūros centras ir jo skyriai siekia ne tik atskleisti vietos bendruomenės narių kultūrinius poreikius, tradicijas ir vertybes, bet ir sudaryti sąlygas tų poreikių tenkinimui, tradicijų bei vertybių puoselėjimo, tęstinumo ir perdavimo užtikrinimui.

Akademijos kultūros centre ir jo skyriuose veikia 18 įvairių žanrų mėgėjų meno kolektyvų, 5 studijos būreliai, juose – 263 dalyviai. Tame skaičiuje 9 vaikų ir jaunimo kolektyvų veikloje dalyvauja 98 dalyviai. Iš viso per 2016 metus Akademijos kultūros centre kartu su skyriais suruošta 49 koncertinė programa (2436 žiūrovų), išvykose 29 koncertinės programos (574 dalyvių). Per 2016 m. buvo suorganizuoti 36 etniniai edukaciniai renginiai (juose apsilankė 1058 žiūrovai), 17 pramoginės muzikos koncertai (dalyvavo 1145 žiūrovai), 15 tautodailės ir kt. parodose (apsilankė 894 lankytojai), 95 kiti renginiai (apsilankė daugiau nei 1300 žiūrovų).

Akademijos kultūros centras sudaro ir sudarys galimybes visiems bendruomenės gyventojams, tiek individualiai, tiek grupėmis naudotis  materialiomis sąlygomis  ir savo specialistų paslaugomis dalyvauti kultūriniame gyvenime. Skiriamas dėmesys vaikų ir jaunimo užimtumui. Įrengtas sporto aikštynas  krepšinio, riedučių rampa, mažiesiems smėlio dėžės, supynės, suoliukai, kur jaunimas ir mažesnieji visą vasarą turėjo užsiėmimą, žiemos metu vaikai ir jaunimas lankosi bibliotekoje, dalyvauja kultūriniame gyvenime, pagal savo poreikius suranda užsiėmimą. Kultūros centre pastatytas teniso stalas, kur kiekvienas atėjęs gali praleisti laisvalaikį.

Kultūros centras toliau lieka jo aplinkos gyventojų (pastaruoju metu ir bendruomenių) traukos centru. Vienas iš svarbiausių kultūros centro uždavinių – meno saviveiklos skatinimas bei plėtojimas, įtraukiant vaikus ir jaunimą į aktyvų kultūrinį gyvenimą.

Kultūros centras veiklą vykdo remdamasis ilgalaikiu kasdienio darbo patyrimu ir jau prigijusiomis tradicijomis. Vadovaujasi nuostata, kad itin svarbu išsaugoti tuos papročius, apeigas, kurios, iš senųjų laikų mus pasiekusios, sudaro svarbią tautinio gyvenimo dalį ir todėl išsaugotinos. Kultūros centre dedamos pastangos formuoti ir naujas, tokių kaip valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimo tradicijas, jas vis kuo nors paįvairinant, kiek atnaujinant. Taikomos ir naujos darbo formos, artimos laikmečiui – proginiai koncertai, rengimas jungtinių koncertų su kitų kolektyvų pasirodymais, renovuotame kultūros centre aktyvinsime  saviveiklinės kultūros propagavimą ir profesionalaus meno renginių organizavimą.

Gudžiūnų skyrius įsikūręs seniūnijoje, kur turi šiltas patalpas repeticijoms ir darbo kabinetą. Kolektyvų repeticijos vyksta ne tik seniūnijoje, bet ir Gudžiūnų pagrindinėje mokykloje. Gudžiūnų skyriaus kolektyvai, kuriuose dalyvauja Miegėnų kaimo žmonės, repetuoja savo kaimo asociacijos (bendruomenės) centre ir Vikaičių bendruomenėje.

Dotnuvos skyrius įsikūręs Dotnuvos pagrindinėje mokykloje. Mokykla suteikė patalpas repeticijoms ir darbo kabinetui. Didesni renginiai, profesionalių atlikėjų koncertai vyksta Dotnuvos seniūnijoje, viešojoje bibliotekoje, Dotnuvos pagrindinėje mokykloje.

Dotnuvos skyrius tenkina Dotnuvos miestelio gyventojų kultūrinius poreikius profesionalaus meno, edukacinėmis išvykomis. Glaudus ryšys su Dotnuvos pagrindine mokykla, viešąja biblioteka, Dotnuvos parapija, kultūros centru. Didieji renginiai: Žolinė, Antaninės, Advento, Tėvo Stanislovo 11-oms mirties metinių paminėjimas. Mažesni kameriniai renginiai rengiami namuose ir išvykose.

Mažesni ar didesni mėgėjų meno kolektyvai tiek Akademijos kultūros centre, tiek Dotnuvos ir Gudžiūnų skyriuose pagal galimybes aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime, tenkina bendruomenių kultūrinius  poreikius, organizuoja profesionaliąją meno sklaidą.

Meno kolektyvų pasiekimai: dalyvauta dviejuose tarptautiniuose renginiuose, šešiuose respublikiniuose, aštuoniuose regioniniuose,  aštuoniuose rajoniniuose renginiuose.

Moterų vokalinis ansamblis „Dotnuvėlė“ ir vyrų vokalinis ansamblis „Jovaras“ aktyviai koncertuoja Akademijos kultūros centre, rajone, tolimesnėse išvykose, dalyvavo tarprajoniniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Nemunėlio vingiai“ Prienuose. Respublikiniame jaunimo ir suaugusių vokalinių ansamblių festivalyje-konkurse „Muzika kalba tėčiui“ ansamblis „Dotnuvėlė“ pelnė diplomą. 2016 m. Akademijos kultūros centre buvo surengta rajoninė vokalinių ansamblių šventė-konkursas „Dotnuvėlės tekmėj-2016“.

Jaunimo  ir merginų liaudiškų šokių grupės „Ainiai“ ir „Austėja“ koncertavo  Akademijos kultūros centre, mokyklose, bendruomenėse, senelių namuose, Dotnuvos, Gudžiūnų skyriuose, dalyvavo visuose rajoniniuose kultūros  renginiuose. 2016 m. šios šokių grupės dalyvavo suaugusiųjų šokių festivalyje-konkurse. Šios grupės ir šiuolaikinio šokio grupė „Carpe Diem“ bei Dotnuvos ir Gudžiūnų skyrių mėgėjų meno kolektyvų nariai prisijungė prie respublikinės akcijos „Visa Lietuva šoka“ kurią organizavo Akademijos kultūros centro sporto aikštelėje.

Folkloro ansamblis „Seklyčia“ aktyviai koncertuoja švietimo įstaigose, bendruomenėse. Surengė su Dotnuvos ir Gudžiūnų skyriais iš viso 23 edukacinius renginius vaikams, paaugliams ir senjorams.

Šiuolaikinio šokio grupė „Carpe Diem“ aktyviai dalyvauja Akademijos kultūros centro ir rajone organizuojamose renginiuose, šventėse. Dalyvavo LRT laidoje „Duokim Garo“, surengė koncertus  Kėdainių socialinės globos namuose, Dotnuvos senelių namuose, Kėdainiuose pramogų centre „Vikonda“, parengė autorinį koncertą „Šoku jaunystę“. Grupė aktyviai įsitraukia į Akademijos gimnazijos organizuojamus renginius.

Gudžiūnų skyrius vykdė du projektus: kultūros projektas „Mes teatre. Teatras mumyse“ ir vaikų vasaros poilsio ir užimtumo projektas etnokultūrinės vaikų vasaros stovyklos programa „Senolių kraičio lobiai“, kurie sėkmingai įgyvendinti. Didieji renginiai Sekminės, Oninės, Advento vakarai, vyksta glaudus bendradarbiavimas su Gudžiūnų seniūnijoje esančiomis bendruomenėmis, koncertinių programų mainai su Radviliškio rajono kultūros centrais, meno mėgėjų kolektyvais.

Dotnuvos skyrius tenkina Dotnuvos miestelio gyventojų kultūrinius poreikius profesionalaus meno, edukacinėmis išvykomis. Glaudus ryšys su Dotnuvos pagrindine mokykla, viešąja biblioteka, Dotnuvos parapija, kultūros centru. Didieji renginiai: Žolinė, Antaninės, Advento, Tėvo Stanislovo 11-oms mirties metinių paminėjimas. Mažesni kameriniai renginiai rengiami namuose ir išvykose.

Mažesni ar didesni mėgėjų meno kolektyvai tiek Akademijos kultūros centre, tiek Dotnuvos ir Gudžiūnų skyriuose pagal galimybes aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime, tenkina bendruomenių kultūrinius  poreikius, organizuoja profesionaliąją meno sklaidą.

Išorės problemos:

 • Neigiamos demografinės tendencijos – aplinkoje mažėja gyventojų, ypač jaunimo.
 • Didėjantis pasyvumas jaunimo ir vyresniųjų žmonių dalyvavimo viešame kultūriniame gyvenime.
 • Neigiama masinės kultūros įtaka mažina intelektualios kultūros poreikį visuomenėje.

Vidaus problemos:

 • Per mažas finansavimas, kurį gauna įstaiga kultūrinei veiklai, transporto išvykoms vykstant į konkursus, bei kultūrinius mainus.
 • Trūksta lėšų kultūros centro aktų salės užtamsinimui – langų ritininėms užuolaidoms.
 • Lėšų, skiriamų kvalifikacijos kėlimui, trūkumas.
 • Lėšų trūkumas Dotnuvos ir Gudžiūnų skyrių meno kolektyvams tautiniams kostiumams.

Problemų sprendimas:

 • Savivaldybės skiriamos lėšos reikiamam salės užtamsinimui – langų ritininėms užuolaidoms įsigyti.

Išsprendus šias problemas žiūrovų salė atitiktų išplėstines funkcijas ir pagerėtų teikiamų paslaugų kokybė, atsirastų galimybė pritraukti daugiau profesionalaus meno atlikėjų, vykdyti akademines konferencijas, plečiant užimtumo funkcijas – demonstruoti filmus. Meno mėgėjų kolektyvams atsirastų galimybė pretenduoti į aukštesnio lygio renginius ir dalyvauti konkursinėse programose. Vadovai turėtų galimybes kurti lankstesnes ir inovatyvesnias programas, aktyvinant kultūros centro tradicijas ir puoselėjant etnokultūrines vertybes. Intensyvesnis vadovų kvalifikacijos kėlimas suteiktų ne tik profesionalių žinių, bet tenkintų ir (dvasinius bei kultūrinius žmogiškųjų vertybių darbuotojų poreikius.

Įgyvendinant Savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano 05 programą „Kultūros veiklos plėtra“ kultūros centras dalyvauja įgyvendinant

03 tikslo „Gerinti kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę“ 01 uždavinio „Užtikrinti efektyvią rajono kultūros centrų veiklą“ priemones

01 Organizuoti ir užtikrinti kultūros centrų ir jų skyrių veiklą

02 Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti

NUMATOMI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

 1. Bus sudarytos palankios sąlygos Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijų gyventojams dalyvauti kultūriniame gyvenime – įvairių formų neprofesionalios kultūros kūriniams kurti, vartoti ir skleisti, aktyviai dalyvauti valstybinių, profesinių bei kalendorinių švenčių minėjime, pramoginiuose (1 priemonė Organizuoti valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginius) renginiuose, Dotnuvos miestelio 645 m. sukakties šventiniame renginių cikle ir kt., įgyvendinant veiklos planą (2017 m. Veiklos plano priedas 1 priemonėOrganizuoti valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginius“).
 2. Bus organizuoti įvairių žanrų profesionalaus meno sklaidos renginiai, tenkinant vietos bendruomenės narių profesionalaus meno poreikius ir padedant gyventojams ugdytis meninius, estetinius ir kultūrinius įgūdžius: profesionalaus meno sklaidos renginiai, išvykos į teatrus, muziejus, parodas, susitikimai su įžymiais žmonėmis (2017 m. Veiklos plano priedo 2 priemonė „Propaguoti profesionalųjį meną“).
 3. Bus sudarytos palankios sąlygos gyventojams dalyvauti kultūriniame gyvenime – įvairių formų neprofesionalios kultūros kūriniams kurti, vartoti ir skleisti, aktyviai dalyvauti valstybinių, profesinių bei kalendorinių švenčių minėjimuose, pramoginiuose renginiuose ir kt. Bus išplėtojami Akademijos kultūros centro bendradarbiavimo ryšiai su Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijose esančiomis kaimo asociacijomis, organizacijomis siekiant kuo efektyviau ugdyti kultūrinę edukaciją. (2017 m. Veiklos plano priedo 5 priemonė „Organizuoti įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti“).
 4. Bus puoselėjamas savo krašto etninis savitumas ir išskirtinumas, plėtojama etnokultūrinės tradicijos ir papročiai, bus sudarytos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui nuo mažiausio iki didžiausio pažinti savo gimtąjį kraštą, pažinti ir puoselėti mūsų tautos vertybines nuostatas, tradicijas ir papročius (2017 m. Veiklos plano priedo 4 priemonė „Propaguoti etninę kultūrą, vietos tradicijas“).
 5. Pagal galimybes bus išplėtota meno mėgėjų veikla. Akademijos kultūros centro ir jo skyrių meno kolektyvai dalyvaus 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ apžiūrose ir įvairiuose respublikiniuose, tarptautiniuose, rajoniniuose konkursuose, apžiūrose, šventėse, kultūros ir meno dienose, Agurkų šventėje, Kėdainių miesto gimtadienio šventėje ir kt. (2017 m. Veiklos plano priedas 3 priemonė „Skatinti ir ugdyti meninę veiklą, telkti įvairių žanrų mėgėjų kolektyvus).
 6. Inicijuosime ir skatinsime vaikų ir jaunimo užimtumą kultūriniame gyvenime, tradicinės kultūros išlikimo vaikų ir jaunimo kūrybinėje veikloje iniciatyvas. Organizuosime edukacinius užsiėmimus, kalendorinių švenčių popietes, susitikimus su mokslo ir meno žmonėmis. (2017 m. Veiklos plano priedas 6 priemonė „Organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą“).

SUSIJĘ ĮSTATYMAI

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programa, Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatos, Lietuvos Respublikos kultūros politikos kaitos gairės, Regionų kultūros plėtros 2011–2020 m. programa, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos etninės kultūros pagrindų globos įstatymas

Veiklų planas pateikiamas priede (pridedama).

________________________________

Akademijos kultūros centro 2017 m. veiklos plano priedas

Veiklų planas

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas/ veiklos pavadinimas Vykdymo vieta Vykdymo terminas Skirta lėšų
(Eur)
1 Užtikrinti efektyvią kultūros centro ir jo skyrių veiklą
1. Kelti darbuotojų kvalifikaciją Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 135000
2. Užtikrinti kultūros centro ir skyrių aplinkos aptarnavimą Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.
3. Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro darbuotojų darbą Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.
2 Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti
1 Organizuoti valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginius
1.1. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas „Vienybės ir atminimo žvakutės languose“ Akademijos kultūros centras Sausio 13 d.
1.2. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas. Tradicinis bėgimas „Atmintis yra, nes liudija“ Akademijos kultūros centras ir Akademijos gimnazija Sausis 13 d.
1.3. Akcija, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti Gudžiūnų skyrius Sausio 13 d.
1.4. Skaitovų popietė, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti Dotnuvos pagrindinė mokykla Sausio 14 d.
1.5. Popietė rašytojos, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjos Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms atminti Akademijos kultūros centras Sausio 23 d.
1.6. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas – koncertas „Lietuva mano širdyje“ Akademijos kultūros centras Vasario 16 d.
1.7. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Dotnuvos seniūnijos salė Vasario 16 d.
1.8. Tradicinis krepšinio turnyras, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti Miegėnų pagrindinės mokyklos sporto salė Vasario 18 d.
1.9. Lietuvos nepriklausomybės dienai skirtas minėjimas. Vaikų piešinių paroda Dotnuvos biblioteka Kovo 10 d.
1.10. Paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti Akademijos kultūros centras Kovo 11 d.
1.11.  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas koncertas Akademijos kultūros centras Kovo 11 d.
1.12. Kūrybinių darbų paroda, skirta Kovo 11- ajai paminėti Miegėnų bendruomenės salė Kovo mėn.
1.13. Popietė skirta lietuvių poeto, publicisto Kazio Bradūno 100-osioms gimimo metinėms atminti Akademijos kultūros centras Vasario–balandžio  mėn.
1.14. Tarptautinė šeimos diena. Popietė „Grokim, šokim ir dainuokim“ Akademijos kultūros centras Kovo–gegužės mėn.
1.15. Tarptautinė vaikų gynimo dienai paminėti skirta paroda Akademijos kultūros centras Gegužės–birželio mėn.
1.16. Motinos dienos paminėjimas Gudžiūnų skyrius Gegužės 5 d. 15
1.17. Motinos diena – koncertas Akademijos kultūros centras Gegužės 6 d. 150
1.18. Motinos  dienai skirtas koncertas „Myliu Tave, Mama“ Dotnuvos seniūnijos salė Gegužės 6 d.
1.19. Tarptautinė šeimos diena. Teminis vakaras šeimoms „Sėkmė prasideda namuose“ Dotnuvos seniūnijos salė Gegužės mėn. 30
1.20. Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtas teatras Akademijos kultūros centras Gegužės–birželio mėn.
1.21. Piešiniai ant esfalto, popietė skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti Gudžiūnų skyrius Birželio 1 d.
1.22. Gedulo ir Vilties dienos minėjimas Akademijos kultūros centras Birželio 14 d.
1.23. Joninių šventė Prie Miegėnų tvenkinio Birželio 23 d. 100
1.24. Rasos (Joninių) šventė Dotnuvos seniūnijos bendruomenės Birželio 23–24 d.
Akademijos kultūros centras
1.25. Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas Akademijos kultūros centras Liepos 6 d. 10
1.26. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Dotnuvos vienuolynas Liepos 6 d.
1.27. Žalgirio mūšio dienos paminėjimas Akademijos kultūros centras Liepos 15 d.
1.28. Žolinė Paberžė Rugpjūčio 13 d.
1.29. Juodojo kaspino diena – Baltijos kelio diena Akademijos kultūros centras Rugpjūčio 23 d.
1.30. Mokslo ir žinių diena Akademijos kultūros centras Rugsėjo 1 d.
Akademijos gimnazija
1.31. Mokslo ir žinių diena Dotnuvos pagrindinė mokykla Rugsėjo 1 d.
1.32. Akcija „Uždekime žvakelę užmirštiems“ Paberžės kapinės Lapkričio 1 d.
1.33. Tradicinė akcija „Uždekime žvakelę už mirusius“ Akademijos kultūros centras, Lapkričio 2 d. 10
Akademijos asociacija
1.34. Lietuvių kalbos kultūros metams skirtas minėjimas. Mikalojaus Katkaus 165-osios gimimo metinės Dotnuvos biblioteka Lapkričio mėn. 20
Iš viso veiklai: 335
2. Propaguoti profesionalųjį meną
2.1. Organizuoti profesionalaus meno sklaidos renginius Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.
2.2. Organizuoti profesionalaus meno sklaidos renginius Akademijos kultūros centre Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.
2.3. Profesionalaus meno parodų organizavimas Dotnuvos skyrius Sausio–gruodžio mėn.
2.4. Išvykos į teatrus, muziejus, parodas Dotnuvos skyrius Sausio–gruodžio mėn.
2.5. Ž. Puare komedija „Beprotiškas savaitgalis“ Panevėžio J. Miltinio dramos teatras Kovo 31 d.
2.6. Organizuoti išvykas į teatrus, spektaklius ir koncertus Akademijos kultūros centras Kovo mėn.
2.7. Organizuoti kamerinės, klasikinės muzikos koncertus, ansamblius Akademijos kultūros centras Kovo–gruodžio mėn.
2.8. Organizuoti susitikimus su įžymiais žmonėmis Akademijos kultūros centras Balandžio–gruodžio mėn.
2.9. M. Novak miuziklas „Mafiozas operoje“ Panevėžio muzikinis teatras Spalio mėn.
Iš viso veiklai: 0
3. Skatinti ir ugdyti meninę veiklą, telkti įvairių žanrų mėgėjų kolektyvus
3.1. Skatinti mėgėjų kūrybą ir meno grupių veiklą, puoselėti dainų ir liaudies šokių švenčių tradicijas Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.
3.2. Plėtoti kultūrinius mainus dalyvaujant rajono kultūros centrų organizuojamose renginiuose Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.
3.3. Mėgėjų meno kolektyvų koncertai seniūnijos bendruomenėse Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.
3.4. Koncertiniai kolektyvų programų mainai su kitais rajono kultūros centrų kolektyvais Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.
3.5. Dalyvavimas rajoniniuose renginiuose Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.
3.6. Dalyvavimas rajoniniuose renginiuose Gudžiūnų skyrius Sausio–gruodžio mėn.
3.7. Koncertiniai kolektyvų programų  mainai su kitais rajono kultūros centrų kolektyvais Gudžiūnų skyrius Sausio–gruodžio mėn.
3.8. Mėgėjų meno kolektyvų  koncertai seniūnijos bendruomenėse Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. kovo–spalio mėn.
3.9. Vaikų teatro grupės dalyvavimas teatrų apžiūroje „Šimtakojis” Dotnuvos skyrius Vasario 24 d.
3.10. Dalyvauti solistų ir vokalinių ansamblių konkursuose „Šilų aidai“, „Nemunėlio vingiai“ „Muzika kalba tėčiui“, „Šimtakojis“, „Tramtatulis“, „Skamba, skamba kankliai“ ir kt. Akademijos kultūros centras Balandžio–lapkričio mėn. 170
3.11. Organizuoti mėgėjų kūrybos parodas Akademijos kultūros centras Kovo–gruodžio mėn.
3.12. Teatro grupės spektaklio „Trys gražuolės” pasirodymai rajono kultūros įstaigose. (Surviliškyje, Labūnavoje, Šlapaberžėje ir Akademijoje Dotnuvos skyrius Kovo–gruodžio mėn.
3.13. Dalyvauti tradicinėse Kėdainių miesto, Agurkų šventėse, rajoniniuose renginiuose su meno saviveiklos kolektyvais, tautodailininkais Akademijos kultūros centras Birželio–rugsėjo mėn.
3.14. Organizuoti rajoninę vokalinių ansamblių šventę – konkursą „Dotnuvėlės tėkmėj-2017“ Akademijos kultūros centras Lapkričio mėn. 50
3.15. Tarprajoninė liaudiškų šokių šventė „Šokių subėgtinis“, skirta tautinio kostiumo metams pažymėti Akademijos kultūros centras Kovo–gegužės mėn. 125
3.16. Vyresniųjų žmonių šokių grupės pasirodymas Dotnuvos  miestelio jubiliejinėje šventėj Dotnuvos skyrius Liepos mėn.
Iš viso veiklai: 345
4. Propaguoti etninę kultūrą, vietos tradicijas
4.1. Edukacinė popietė vaikams „Lėlių teatras mano namuose“ Dotnuvos pagrindinė mokykla Sausio 12 d.
4.2. Rinkti, saugoti ir tirti Kėdainių krašto etninį paveldą, fiksuoti gyvąją kalendorinių švenčių tradiciją Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.
4.3. Edukacinė popietė Tautinio kostiumo ypatumai“ Akademijos kultūros centras Vasario 6 d.
4.4. Užgavėnių popietė „Degam Morę skarmaluotą“ Akademijos kultūros centras Vasario 28 d.
4.5. Užgavėnių šventė Miegėnų bendruomenės salė Gudžiūnų skyrius Vasario 28 d.
4.6. Užgavėnių šventė Dotnuvos pagrindinė mokykla Vasario 28 d.
4.7. Užgavėnių kaukių paroda Akademijos kultūros centras Vasario mėn.
4.8. Folklorinio ansambliui „Seklyčia“ dalyvauti konkurso „Tramtatulis“ rajoniniame, respublikiniame ture Akademijos kultūros centras Vasario–kovo mėn.
4.9. Organizuoti mėgėjų kūrybos parodas Akademijos kultūros centras Vasario–gruodžio mėn.
4.10. Kaziuko mugė „Kūrybinę skrynią pravėrus“ Akademijos kultūros centras Kovo 3 d.
Akademijos gimnazija
4.11. Kaziuko mugė Gudžiūnų skyrius Kovo 4 d.
4.12. Renginys, skirtas Tarptautinei teatro dienai pažymėti Miegėnų bendruomenės salė Kovo mėn. 20
4.13. Teatro ir poezijos šventė. Spektaklio premjera. I. Krasnodorovo  „Trys gražuolės“ Dotnuvos seniūnijos salė Kovo  mėn. 50
4.14. Edukacinė popietė vaikams – tautinių juostelių rišimas Akademijos kultūros centras Kovo–balandžio mėn. 20
4.15. Literatūrinis susitikimas su Kėdainių krašto literatų sambūriu Akademijos kultūros centras Kovo–birželio mėn. 20
4.16. Literatūrinė popietė „Kalba – sielos veidrodis“, skirta kalbos metams pažymėti Akademijos kultūros centras Kovo–lapkričio mėn.
4.17. Tautodailininkų Velykinė mugė Akademijos kultūros centras Balandžio 13 d.
4.18. Mažosios Velykėlės Akademijos kultūros centras Balandžio mėn.
4.19. Atvelykio popietė vaikams „Piešiu margutį“ Akademijos kultūros centras Balandžio mėn. 15
4.20. Edukacinė popietė „Velykinės dekoracijos“ Dotnuvos pagrindinė mokykla Balandžio mėn. 20
4.21. Edukacinė popietė „Poezijos skaitymai“, skirta kalbos metams paminėti Akademijos kultūros centras Balandžio–liepos mėn.
4.22. Dotnuvos seniūnijos bendruomenių meninių dirbinių parodos Akademijos kultūros centre Akademijos kultūros centras Balandžio–lapkričio mėn.
4.23. Senjorų klubo vakarai, susitikimai, išvykos ir kt. Akademijos kultūros centras Balandžio–lapkričio mėn.
4.24. Mojavų vakarai Akademijos kultūros centras, Gegužės–birželio mėn.
Šlapaberžės, Beržų bendruomenės
4.25. Folkloro ansamblių šventė „Sekminės Paberžėje“ Akademijos kultūros centras Birželio 4 d.
4.26. Sekminių šventė Paberžė Birželio 4 d.
4.27. Joninių šventė Dotnuvos parkas Birželio 24 d.
4.28. Oninių šventė Gudžiūnų miestelio parkas Liepos 22 d. 100
4.29. Popietė vaikams ir jaunimui „Pas močiutę kaime“ Akademijos kultūros centras Liepos mėn.
4.30. Žolinės šventė Dotnuvos parkas Rugpjūčio 13 d. 150
4.31. Žolinės šventė Vikaičių bendruomenė Rugpjūčio 15 d. 30
4.32. Tėvo Stanislovo 99-ų gimimo metinių minėjimas. Dotnuvos vienuolynas Rugsėjo 25 d.
 Propaguojame vietos tradiciją
4.33. Dotnuvos jaunųjų literatų popietė. Skaitymai Dotnuvos vienuolynas Rugsėjo mėn.
4.34. Tarprajoninė folkloro šventė festivalis „Sveiki gyvi sveteliai“ Akademijos kultūros centras Spalio 21 d. 125
4.35. Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai skirta vakaronė – susitikimas su Šlapaberžės bendruomenės nariais Dotnuvos seniūnijos salė Spalio mėn. 30
4.36. Edukacinė valanda – kūrybiniai darbeliai iš modelino Akademijos kultūros centras Spalio mėn. 20
4.37. Advento vakaras „Saugokim tautos kaitriausią židinį – širdį“ Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn.
4.38. Tradicinė edukacinė valanda „Nusipinkime adventui vainiką“ Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn.
Dotnuvos seniūnijos bendruomenės
4.39. Adventinis vakaras Dotnuvos slaugos namuose Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn.
4.40. Tradicinė Kalėdinių puokščių paroda Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn.
4.41. Advento vakaras Dotnuvos seniūnijos salė Gruodžio mėn.
4.42. Advento vakaras „ Laiko ir būties ratu“ Miegėnų bendruomenės salė Gruodžio mėn.
Iš viso veiklai: 600
5. Organizuoti įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti
5.1. Senjorų klubo vakarai Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.
5.2. Vaikų teatro studijos spektaklis B. Vėlyvytės „Lėlė išpuikėlė“ Dotnuvos biblioteka Kovo 6 d. 10
5.3. Kovo 8 – osios popietė Miegėnų bendruomenės salė Kovo 8 d. 20
5.4. Sueiga bendruomenėms. Pokalbiai, diskusijos Akademijos kultūros centras Kovo–spalio mėn.
Akademijos asociacija
5.5. Edukaciniai užsiėmimai, skirti tautinio kostiumo metams  Miegėnų bendruomenės salė Kovo–lapkričio mėn.
5.6. Popietė, skirta Pasaulinei Žemės dienai pažymėti Gudžiūnų skyrius Balandžio  mėn.
5.7. Popietė skirta tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti Dotnuvos biblioteka Balandžio  mėn.
5.8. Dotnuvos bendruomenės 15 – asis gimtadienis Dotnuvos seniūnijos salė Balandžio mėn.
5.9. Paroda „Piliakalniai“, skirta piliakalnių metams Miegėnų bendruomenės salė Balandžio mėn.
5.10. Literatūriniai skaitymai, – muzikinės improvizacijos ir   performansai, skirti lietuvių kalbos kultūros metams Miegėnų bendruomenės salė Balandžio–spalio mėn. 30
Gudžiūnų skyrius
5.11. Akademijos miestelio sodiečių „Proto mūšis“ Akademijos kultūros centras Balandžio–spalio mėn.
Akademijos asociacija
5.12. Vaikų fotografijos paroda „Vasaros spalvos“ Dotnuvos pagrindinė mokykla Gegužės mėn.
5.13. Tarptautinė šeimos diena – šeimų šventė Gudžiūnų skyrius Gegužės mėn.
5.14. Dotnuvos bibliotekos 80 -ies metų jubiliejus Dotnuvos biblioteka Gegužės mėn.
5.15. Pažintinės ekskursijos turistams Dotnuvos bažnyčioje ir Vienuolyne Dotnuvos bažnyčia ir vienuolynas Gegužės–rugsėjo mėn.
5.16. Parapijos atsinaujinimo diena. ”Iš kartos į kartą tiems, kas jo klauso.“ Agapė. Adoracija Dotnuvos vienuolynas Birželio 14 d.
5.17. Dotnuvos bendruomenių krepšinio turnyras Ruokio taurei laimėti 3×3, skirtas sporto metams pažymėti Akademijos kultūros centras Liepos  mėn.
Akademijos asociacija
5.18. Paplūdimio tinklinio turnyras tarp bendruomenių komandų Prie Gudžiūnų tvenkinio Liepos  mėn.
5.19. Dotnuvos 645 metų jubiliejaus šventė Dotnuvos miestelis Liepos mėn.
5.20. Romansų vakaras senjorams Akademijos kultūros centras Rugpjūčio–rugsėjo mėn.
5.21. Tarptautinei jaunimo dienai skirtas vakaras „Mūsų kūryba Dotnuvai” Dotnuvos vienuolynas Rugsėjo mėn. 30
5.22. Rudens gėrybių paroda Dotnuvos biblioteka Rugsėjo mėn.
5.23. Poezijos vakaras – susitikimas su Akademijos, Kėdainių krašto literatais Akademijos kultūros centras Rugsėjo mėn. 20
5.24. Tradicinė Dotnuvos seniūnijos bendruomenių suėjimas „Rudens gausa“ Akademijos kultūros centras Rugsėjo–spalio mėn.
Akademijos asociacija
5.25. Bendruomenių šventė Vikaičių bendruomenės salė Spalio mėn. 25
5.26. Mokytojo diena. Vaikų   teatro grupės poetinė kompozicija Dotnuvos pagrindinė mokykla Spalio mėn.
5.27. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena Akademijos kultūros centras Spalio mėn.
Akademijos senjorų klubas
5.28. Muzikinis skaitymų vakaras „Po žvaigždėjančiu dangumi“ Akademijos kultūros centras Spalio mėn. 10
Dotnuvos seniūnijos literatai
5.29. Koncertas, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai Miegėnų bendruomenės salė Spalio mėn. 25
5.30. Fotografijos paroda „Dotnuvos ruduo“ Dotnuvos pagrindinė mokykla Lapkričio mėn.
5.31. Gerumo akcija senelių namuose Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn.
5.32. Vakaras bendruomenei „Pasitinkant Naujuosius“ Dotnuvos seniūnijos salė Gruodžio 30 d.
5.33. Eglutės įžiebimo šventė Dotnuvos miestelis Gruodžio 15 d. 20
Iš viso veiklai: 190
6. Organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą
6.1. Akademijos gimnazijos ir Dotnuvos pagrindinės mokyklos mokinių piešinių parodos Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.
6.2. Linijiniai šokiai vaikams ir jaunimui Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.
6.3. Edukaciniai užsiėmimai „Senieji lietuvių liaudies papročiai ir tradicijos šiandien“ Akademijos kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.
6.4. Edukacinė popietė „Ką slepia močiutės skrynia?“ Gudžiūnų skyrius Sausio–gruodžio mėn. 10
6.5. Susitikimas su Tibiriados broliais Baltriškių kaimas Zarasų raj. Kovo 15 d.
6.6. Tarptautinė teatro diena. Dotnuvos skyriaus vaikų teatro grupės spektaklis Akademijos kultūros centras Kovo mėn.
6.7. Popietė jaunimui „ Kalbos išsaugojimas ateities kartoms“, skirta kalbos metams paminėti Akademijos kultūros centras Kovo–gegužės mėn.
Akademijos gimnazija
6.8. Edukacinė valandėlė teatro ir poezijos tema Dotnuvos pagrindinė mokykla Balandžio 3 d.
6.9. Šiuolaikinio šokio grupės „Carpe Diem“ šokio spektaklio premjera „Monologai – pokalbiai su savimi“ Akademijos kultūros centras Balandžio 14 d. 25
6.10. Atvelykio šventė vaikams Miegėnų bendruomenės  salė Balandžio 23 d. 10
6.11. Atvelykio popietė  vaikams „Nuriedėjo margutis” Dotnuvos bibliotekoje Balandžio 23 d.
6.12. Šokių fiesta Miegėnų bendruomenės  salė Balandžio mėn. 15
6.13. Susitikimas su buvusiais sodiečiais menininkais Akademijos kultūros centras Balandžio–lapkričio mėn.
6.14. Lietuvių liaudės šokių pagrindų mokymai Akademijos kultūros centras Balandžio–lapkričio mėn.
6.15. Išvyka į Kauno kamerinį teatrą Išvyka Gegužės mėn.
6.16. Popietė „Sudie vasarėle“ Gudžiūnų skyrius Rugpjūčio mėn.
6.17. Vaikų vasaros poilsio stovykla. „Mokomės, dirbam ir iškylaujam” Dotnuvos vienuolynas Rugpjūčio mėn.
6.18. Dalinamės geraja patirtimi. Susitikimas su žymiais mokslo žmonėmis Akademijos kultūros centras Rugsėjo–lapkričio mėn.
6.19. Edukacinė valanda vaikams „Meninės drožybos elementai“ Akademijos kultūros centras Rugsėjo–lapkričio mėn.
6.20. Popietė, skirta lietuvių kalbos kultūros metams Miegėnų bendruomenės  salė Spalio mėn.
6.21. Literatūriniai žaidimai. Mažasis literatūrinis proto mūšis, skirtas lietuvių kalbos metams pažymėti Akademijos kultūros centras Spalio–lapkričio mėn.
6.22. Edukacinė popietė“ Tautinių juostų rišimas, pynimas ir audimas“ Dotnuvos bibliotekoje Lapkričio mėn. 20
6.23. Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinis kalendorius“ Akademijos kultūros centras Lapkričio–gruodžio mėn. 10
6.24. Edukacinis užsiėmimas „Meduolių puošyba“ Akademijos kultūros centras Lapkričio–gruodžio mėn. 10
6.25. Kalėdinės eglės įžiebimas ir karnavalas Akademijos kultūros centras Akademijos gimnazija Gruodžio mėn.
6.26. Kalėdinė šventė vaikams „Raganiukės teatro“ 3-ys spektakliai Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn.
6.27. Kalėdiniai renginiai Gudžiūnų skyrius Gruodžio mėn.
6.28. Edukacinė popietė „Kalėdų puokštės ir vainikai. „ Dotnuvos pagrindinė mokykla Gruodžio mėn. 20
6.29. Edukacinė valanda su I. Masiliūniene „Mano eglutė kitaip“ Akademijos kultūros centras Gruodžio mėn. 10
Iš viso veiklai: 130
Iš viso priemonei: 1600